Tez Yazma Süreci

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlara kayıtlı öğrencilerin yazmaları gereken tezlerle ilgili olarak aşağıdaki aşamaları takip etmeleri tez yazım sürecinin düzenli işlemesi açısından önemli görülmektedir.

Tez yazım süreci 3 aşamadan oluşmaktadır:

 1. Tez Önerisi
 2. Tez Yazımı
 3. Tez Teslimi

1. Tez Önerisi 

Tez önerisi hazırlanması planlanan teze ilişkin gerçekleştirilen;

 • ön çalışmaları,
 • alanyazın taramasını,
 • problem durumunu,

ve gerçekleştirilmesi planlanan;

 • yöntemi,
 • çalışma grubunu,
 • ölçme yöntemlerini,
 • ölçme araçlarını,
 • veri analizi
 • muhtemel sonuçları,
 • kaynakları ortaya koymalıdır.

Tez önerisi teslimi için aşağıda belirtilen ilgili dosyaların hazırlanarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir:

2. Tez Yazımı

20.12.2017 tarihli Hacettepe Üniversitesi Senato toplantısında kabul edilen yeni tez yazım yönergesi ve tez şablonu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm tezler için geçerlidir. Yeni yönergeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TEZ YAZIM YÖNERGESİ (20.12.2017)

Yönergeye uygun olarak hazırlanan tez şablonlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Zaman zaman düzeltmeler ve güncellemeler yapılan şablonların en son sürümünü bu sayfadan indirip kullanmanız önerilir. Bu şablonlarda Microsoft Word programında oluşturulan stiller kullanılmıştır. Bu stillerin doğru kullanımı tez hazırlama sürecini kolaylaştıracaktır. Gerekli açıklamalar şablonların içerisinde verilmiştir. (Microsoft Word'un 2007 ve sonrası sürümlerini kullanmanız önerilir.)

Not: Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin18.06.2018 Tarihli Yönergesi” gereği tezlerde özün 250 kelimeyi geçmemesine dikkat edilmelidir. Aynı yönetmeliğe göre "Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı" formu senato kararıyla güncellenmiştir.

3. Tez teslimi ile ilgili izlenmesi gereken süreçler/aşamalar:

 • Tez yazma süreciyle ilgili bu aşamaya kadar gerekli olan yükümlülüklerin tamamlanması.
 • (Tez önerisinin verilmesi, Doktora öğrencilerinin Yeterlik sınavında başarılı olmaları, tez çalışması için etik kurul izninin alınması vb gibi.)
 • Tez çalışmasının enstitü web sayfasında sunulan tez şablonuna uygun olarak hazırlanması.
 • Ciltleme işlemi yapılmadan önce tezin, kontrol edilmesi için enstitüden ilgili görevliye iletilmesi.
  (Bu amaçla tezin elektronik kopyasının "Hacettepe Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu" ebetezkontrol@gmail.com e-posta adresine yollanması gerekmektedir.)
 • Tezin basıma uygun olduğunun belirtilmesi halinde enstitüden cilt numarasının alınması.
 • Bu cilt numarası ile birlikte, "Enstitünün belirlemiş olduğu ciltleme formatı" hakkında bilgisi olan bir kopyalama merkezinde bir adet Enstitüye verilmek üzere tezin ciltlettirilmesi. (Not: Tezin onay sayfasının ıslak imzalı olması zorunludur).
 • Ciltlenmiş tezlerin, jüri üyelerine ve Enstitüye teslim edilmeden önce Enstitü müdürü tarafından imzalanması.
 • YÖK web sayfasında yer alan tez veri giriş formunun doldurulması, bu formun çıktısının alınması, verilen referans numarasının not edilmesi.
 • Hacettepe Üniversitesi kütüphanesine açık erişim sistemi üzerinden (//www.acikerisim.hacettepe.edu.tr/) tez bilgileri girilmesi.
 • Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Tez Yükleme Süreçleri için tıklayınız.
 • Tezin basılı bir nüshasının ve elektronik halinin yer aldığı 2 CD'nin enstitüye teslim edilmesi. Enstitüde tez teslim formunun imzalanması. Tez Teslim Formunu indirmek için tıklayınız.
 • Bu işlemleri takiben enstitüden "bilim uzmanı" veya "doktor" ünvanının alınması ve diploma hazırlık sürecinin başlatılması.
 • YüksekÖğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin Sisteme Girişle İlgili Bilgilendirme Mesajı [PDF] [27.05.2016]
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi, Açık Erişim Sistemine tez yükleme veri giriş rehberlerine erişim için tıklayınız.

4. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi

Tezsiz yüksek lisans programlarında hazırlanması gereken bitirme projeleri için oluşturulan yazım şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şablondaki başlıklar bitirme projesinin içeriğine ve çalışma türüne göre gerektiği şekilde değiştirilebilir.